​Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 


Γνωστοποιούμε ότι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών /χρηστών της ιστοσελίδας του prosklisi.gr τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν 2819/00, 2915/01, 3156/03 & 3471/06, καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (δικτυακός τόπος : www.dpa.gr).
 
Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μας είναι δυνατόν να συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς καθώς και για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το Νόμο) και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.
 
Οι επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δίδουν την συγκατάθεση / εξουσιοδότηση στο prosklisi.gr να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά  τους στοιχεία για κάθε νόμιμη επεξεργασία.
 
Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται από το Νόμο 2472/97, για τα δεδομένα που τους αφορούν.
 
Για τις περιπτώσεις που οι χρήστες της ιστοσελίδας μας οδηγούνται προς άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω «δεσμών»  το prosklisi.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο  και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από αυτούς.